Obsługa klienta

tel: 513-160-385

godz. otwarcia: 08:00 - 18:00

Regulamin

Regulamin salonu internetowego www.epidemiasportu.pl

Właścicielem Salonu internetowego Epidemia Sportu jest firma Polska Grupa Tytoniowa Robert Rutkowski. Z siedzibą w Myślibórz

NIP:597-127-97-34

Numer wpisu: GKB.I.6412/004486/08

REGON: 210397118

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.epidemiasportu.pl

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia

w ramach Sklepu

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach

sklepu internetowego www.epidemiasportu.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.epidemiasportu.pl za

pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

zawarta pomiędzy Polska Grupa Tytoniowa R. Rutkowski, a Klientem, zawierana z

wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27

lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego

pod www.epidemiasportu.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu

usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.epidemiasportu.pl, prowadzony jest przez Polską Grupa Tytoniowa Robert Rutkowski

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności

a) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach

sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu

internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach

Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie

uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do

Internetu

2.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.epidemiasportu.pl

oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich

opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia

umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego

ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza

rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych

osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Polska Grupa Tytoniowa Robert Rutkowski może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu

Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów

Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez

Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne

lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób

trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Polska Grupa Tytoniowa Robert Rutkowski za

zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami

korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię [nazwa prowadzącego].

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie

może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody [nazwa prowadzącego].

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze

świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i

organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w

szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby

nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa

osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla

Polska Grupa Tytoniowa Robert Rutkowski

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z

ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy

wejść na stronę internetową www.epidemiasportu.pl, dokonać wyboru.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do

koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” –

Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.

W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami

dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich

niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów

dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,

podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku

„Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z

właścicielem sklepu, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z ostatecznym potwierdzeniem zawarcia umowy z właścicielem sklepu.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email,

o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską

lub Pocztą Polską.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania

przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.epidemiasportu.pl

oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych

postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany

adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku

potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym

podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego 35 1140 2017 0000 4402 1286 5517

b) płatnością w systemie DotPay. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

c) Pobranie ( płatnośc u kuriera)

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego,

przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na

odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie

14 dni i wysyłając je na adres podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,

zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7.5 W przypadku wymiany, koszt ponownego wysłania towaru ponosi kupujący.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Polska Grupa Tytoniowa Robert Rutkowski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta

będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z

Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym

Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na

podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres epidemiasportu@o2.pl. Polska Grupa Tytoniowa Robert Rutkowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Polska Grupa Tytoniowa Robert Rutkowski nie jest producentem towarów. Producent

ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez

okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką

możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w

autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi lub instalacji, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

-  Gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie prawidłowej eksploatacji lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego. 

8.4 Procedury reklamacji

- Pobierz, wypełnij i odeslij do nas  Formularz zgłoszeniowy

-  Reklamowany produkt zakupiony w naszym salonie internetowym należy odesłać w oryginalnym opakowaniu z pełnym wyposażeniem,
w paczce z opisanej jako REKLAMACJA, na adres

Polska Grupa Tytoniowa Robert Rutkowski

Wierzbnica 63A

74-300 Myślibórz

Do reklamowanego produktu należy dołączyć dowód zakupu (paragon, fakturę,dokument WZ), kartę gwarancyjną (w przypadku jej wydania), dokładny opis usterki, swoje dane osobowe i kontakt np. telefon, mail. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia .

-  Koszt wysyłki do naszej firmy ponosi klient. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona to ,koszt odesłania wadliwego towaru  przez klienta zostanie zwrócony . Koszt ten nie może być jednak wyższy niż 20zł. Dla towarów bardziej wartościowych zalecana jest przesyłka kurierska.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1.Polska Grupa Tytoniowa Robert Rutkowski podejmuje działania w celu zapewnienia w

pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy

technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości

zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Polska Grupa Tytoniowa Robert Rutkowski o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie

na adres: Polska Grupa Tytoniowa Robert Rutkowski Wierzbnica 63A 74-300 Myślibórz, mailowo pod adres epidemiasportu@o2.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,

rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Polska Grupa Tytoniowa Robert Rutkowski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej

reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym

okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Polska Grupa Tytoniowa Robert Rutkowski a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu

Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy

 


Bony

Bony rabatowe mogą być realizowane wyłącznie w sklepie epidemiasportu.pl, w czasie oznaczonym na bonie. W przypadku gdy termin nie jest podany, bon ważny jest 90 dni od chwili otrzymania. Bony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę, ani też nie można ich odstępować osobom trzecim.

 

 

 

 

 

Opinie o epidemiasportu w Okazje.info
Pobieranie danych...
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel